Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου σε συμμόρφωση με το άρθρο 13 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τον Κώδικα Απορρήτου

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Η Enel S.p.A., με έδρα στην οδό Viale Regina Margherita αρ. 137, 00198, Ρώμη, αρ. μητρώου 00811720580, ΑΦΜ 15844561009 και οι άλλες εταιρίες του ομίλου Enel (στο εξής: η «Enel» ή ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την παρούσα δήλωση απορρήτου.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpoenel@enel.com..

Σκοπός και μέθοδος επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, email, κ.λπ, τα οποία εσείς έχετε κοινοποιήσει κατά τη φάση εγγραφής σας στην πλατφόρμα Play Energy. Στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης απορρήτου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αναφέρεται σε κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που διεξάγονται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζονται σε προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, γνωμοδότηση, χρήση, κοινοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, σύγκριση και διασύνδεση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή. Σας γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων θα διεξαχθεί χειροκίνητα ή και με χρήση υπολογιστή ή ηλεκτρονικών μέσων.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας
Η Enel θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με σκοπό να επιτρέψει την εγγραφή σας στο πρόγραμμα Play Energy και να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το έργο Play Energy. Η νομική βάση για την αναφερόμενη επεξεργασία είναι η σύμβαση, δηλαδή η εγγραφή σας στο πρόγραμμα Play Energy.

Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα, για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς, σε:
1. υπαλλήλους και συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των εταιρειών του Ομίλου Enel που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. τρίτες εταιρείες ή άλλα υποκείμενα («Τρίτους») με την ιδιότητα του αυτόνομου υπεύθυνου επεξεργασίας, στους οποίους ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναθέτει εργασία, ως εξωτερικούς επεξεργαστές δεδομένων, και σε φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η επεξεργασία.

Τόπος και περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η φύλαξη θα γίνει σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων μπορεί να διεξαχθεί σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση να έχει διασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, με απόφαση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τυχόν μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ χωρίς απόφαση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι εφικτή μόνο εάν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις βάσει σύμβασης, με τη μορφή, μεταξύ άλλων, δεσμευτικών εταιρικών κανόνων («Binding Corporate Rules») και τυποποιημένων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση απουσίας απόφασης καταλληλότητας ή άλλων κατάλληλων μέτρων προστασίας όπως περιγράφονται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα σας μεταφέρονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο εάν παρέχετε ρητή συγκατάθεση ή σε περιπτώσεις που προβλέπονται τον ΓΚΠΔ, και η επεξεργασία αυτών θα πραγματοποιηθεί προς όφελός σας. Σας ενημερώνουμε ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι o Όμιλος Enel υιοθετεί κοινές οδηγίες λειτουργίας σε όλες τις Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας ίσως υπόκειται σε κινδύνους που συνδέονται με τις ιδιομορφίες της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω θα διατηρούνται σύμφωνα με τις αρχές αναλογικότητας και αναγκαιότητας, και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου οι σκοποί της επεξεργασίας ολοκληρωθούν.

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων
Σύμφωνα με τα άρθρα 15-21 του ΓΚΠΔ για τα προσωπικά δεδομένα, έχετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: απόκτηση πρόσβασης και αίτησης αντιγράφου, αίτηση διόρθωσης, αίτηση διαγραφής, περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, αντίρρηση στην επεξεργασία, παραλαβή των αναφερόμενων δεδομένων σε φόρμες με δομή που χρησιμοποιείται συχνότερα, με δυνατότητα ανάγνωσης σε αυτόματη συσκευή. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support-it@playenergy.enel.com.
Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι δικαίωμά σας να καταφύγετε στον Επίτροπο για την προστασία των δεδομένων, Piazza Venezia 11, Ρώμη, ή σε άλλη αρμόδια Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.