ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 11 Π.Δ. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001, 430

“PLAY ENERGY 2021”

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ENEL Spa, με εταιρική έδρα στη Ρώμη, στην οδό viale Regina Margherita 137, φορολογικός κωδικός και εταιρικό Α.Φ.Μ. 15844561009 (εφεξής «Προωθητής» ή «Εταιρεία προώθησης»)

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ
Cheil Italia S.r.l. με έδρα στο Μιλάνο, στην οδό Mike Bongiorno 9, φορολογικός κωδικός και εταιρικό Α.Φ.Μ. 07630160963

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που έχει παραχωρηθεί, η εντολοδόχος εταιρεία:

  • θα εκπροσωπεί την Εταιρεία Προώθησης στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αποκλειστικά σε ό,τι αφορά όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τη Διοργάνωση,
  • θα καταθέσει την εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 7, Π.Δ. 430/2001, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Προώθησης,
  • θα διαχειρίζεται όλη την επικοινωνία που αφορά τη Διοργάνωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
  • θα ζητήσει από τους Συμμετέχοντες στη Διοργάνωση να υπογράψουν τις δηλώσεις παραίτησης από ευθύνη που προβλέπονται από τον κανονισμό, διαχειριζόμενη την αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες και προβαίνοντας σε όλες τις σχετικές ενέργειες,
  • θα παρέχει και θα υπογράφει τις σχετικές εναλλακτικές δηλώσεις και όλα τα πρακτικά που θα συντάξει ο κατά τόπους αρμόδιος Διοικητικός Υπάλληλος Επιμελητηρίου ή ο Συμβολαιογράφος που έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτόν τον σκοπό στο πλαίσιο των καθηκόντων επιτήρησης της Διακήρυξης.

Campus Party Italia S.r.l. με έδρα στο Μιλάνο, στην οδό V.le Bianca Maria 21, φορολογικός κωδικός και εταιρικό Α.Φ.Μ. 09232640962
Δυνάμει της εξουσιοδότησης που έχει παραχωρηθεί, η εντολοδόχος εταιρεία:

  • θα διοργανώσει το Campus Party Digital Event στο πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθεί το «Final online challenge».

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 01/04/2021 και θα ολοκληρωθεί έως τις 15/03/2022 με το «Final online challenge».
Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία.
Για τον υπολογισμό της ώρας έναρξης και τέλους του διαγωνισμού και για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον κανονισμό, χρησιμοποιείται ως βάση η ζώνη ώρας Ρώμης GMT+1.